POLÍTICA DE QUALITAT

CONDUTÈCNICA, S.L., és una empresa especialista en fabricació, desenvolupament i manteniment posterior d’instal·lacions d’extracció, ventilació i climatització, aïllament tèrmic i calorifugat per al client residencial, així com sobre instal·lacions singulars, industrials i circumscriu el seu Sistema de Gestió de Qualitat i CPF a les activitats de Fabricació i Instal·lació de Conductes de Xapa.

La Direcció General de CONDUTÈCNICA, S.L., assegura l’establiment, implementació i manteniment d’una política de qualitat basada en la missió, visió, valors i direcció estratègica de la pròpia Organització.

Entre els objectius essencials de la Direcció General es troba aconseguir el compliment estricte de la Normativa de Producte i una fabricació i prestació del servei sense errors.

Per a això, CONDUTÈCNICA, S.L., dirigeix els seus esforços a aconseguir una millora contínua de la qualitat dels seus productes i serveis i un acompliment general tendent a la millora sostinguda en tots els seus processos.

Complir i excedir el compromís adquirit amb els nostres clients, impulsant:


MISSIÓ:

– Un compromès desenvolupament de totes les activitats en l’àmbit de la fabricació de conductes de xapa, així com en el seu transport i instal·lació posterior, que satisfaci plenament els requisits de la Normativa i el compromís amb els nostres clients.

– El desenvolupament d’una fabricació, instal·lació i operacions de manteniment -correctiu i/o preventiu- sense defectes, amb els materials més adequats, la formació professional més exigent i els mitjans tècnics més solvents.

VISIÓ:

Situar a CONDUTÈCNICA, S.L., com a Companyia Referent i en Ascens en el desenvolupament de projectes integrals vinculats als conductes de xapa i calorifugat a la seva regió geogràfica, tant en l’àmbit residencial com en el de l’edificació singular, industrial i comercial.

VALORS:

Els principals valors en els quals es fonamenta l’activitat de CONDUTÈCNICA, S.L., són:

  • Dedicació plena en la satisfacció de les necessitats dels nostres clients.
  • El compliment de la Normativa és un element directriu innegociable.
  • Tendents a adquirir la capacitat per a cobrir totes les necessitats que els nostres clients poden precisar.
  • Sota una direcció qualificada i ambiciosa s’asseguren la solvència i l’ambició de resposta.

ESTRATÈGIA DE L’ORGANITZACIÓ ESTARÀ BASADA EN:

CONDUTÈCNICA, S.L., vetllarà per la difusió i comunicació de la “Política d’Assegurament de la Qualitat” entre els membres de l’organització i a les parts interessades (Clients, proveïdors, Organismes de Control,…).

La Direcció General estudiarà permanentment la seva idoneïtat com a element director de les seves actuacions considerant la possibilitat de la seva revisió i assegurant la seva difusió i comunicació.


La Direcció General de CONDUTÈCNICA, S.L., aprova la present “Política d’Assegurament de la Qualitat” i els seus objectius generals, així com tota l’estructura documental associada.


La Direcció General
Bernat Pau Miralles